Záujmová a rekreačná činnosť

Prijímatelia sociálnych služieb zariadenia majú možnosť podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb venovať sa voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky. K dispozícií majú telocvičňu, relaxačno - multisenzorickú miestnosť Snoezelen a ergodielne.

Na základe potrieb a záujmov prijímateľov v súčasnosti funguje krúžková činnosť, ktorú tvorí krúžok dramatický, pohybový/turistický, počítačový, šachový a spoločenských hier a krúžok varenia. Krúžok paličkovania, v rámci ktorého si prijíímatelia osvojujú základy tejto tradičnej ľudovej techniky, funguje v súčinností s Krúžkom paličkovanej čipky v Strážskom a tvorivé dielne v spolupráci s CVČ Dúha v Strážskom.

V zariadení je knižnica, kde prijímatelia majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu. Taktiež sú vytvorené podmienky na sledovanie televíznych programov, každé oddelenie má vlastnú spoločenskú miestnosť, kde je televízny prijímač. Pravidelne sú prijímateľom premietané videofilmy rôznych žánrov. Pre prijímateľov sú realizované relaxačné terapie a tréningy pamäte.

K dispozícií sú aj rôzne spoločenské hry, ktoré si v prípade záujmu môžu prijímateľia vypožičať.

V rámci aktivít 2x do mesiaca realizujeme športové dopoludnie, kde si prijímatelia môžu zahrať stolný tenis, šípky, kolky, hádzanie loptou do koša a iné.

Minimálne 1x do mesiaca sa organizujú poznávacie výlety s cieľom integrácie prijímateľov do spoločnosti.

Počas letných mesiacov sa organizujú jednodňové výlety do blízkeho okolia. Veľmi obľúbené sú aj „opekačky“ pri Laborci, kde okrem opekania slaniny, špekačiek si môžu prijímatelia zašportovať i zatancovať.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:47
Upravené: 27.03.2023 14:22