Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Základné informácie

Harmonia - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti, alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.

Zariadenie je s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť 105 prijímateľom sociálnej služby.

Chod celého zariadenia zabezpečuje 60-členný kolektív zamestnancov, z toho je 30 zdravotníckych pracovníkov, 2 sociálni pracovníci, 7 inštruktori sociálnej rehabilitácie.

Koncepcia zariadenia: Individuálna podpora života človeka v prirodzenom prostredí s cieľom poskytnúť kvalitnú možnosť riešenia jeho sociálnej situácie, ktorá rešpektuje jeho práva, zabezpečuje naplnenie jeho individuálnych potrieb a možnosti osobnostného rozvoja.

Harmonia - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť dospelým poberateľom starobného dôchodku, ale aj dospelým občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pôvodná prevádzka domova dôchodcov a domova "penzión" sa začala 17. decembra 1987.

Dňa 1. januára 2002 Krajský úrad v Košiciach zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Je to rozpočtová organizácia napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

Strategická vízia

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 24.12.2014 12:16
Upravené: 11.03.2024 12:30