Rozvoj pracovných zručností

Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. V rámci rozvoja pracovných zručností sa podieľajú na  skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia (vianočná, veľkonočná, fašiangová, valentínska, aktuálna výzdoba).

Práca je im prideľovaná podľa ich individuálnych plánov vychádzajúc z ich možnosti a schopnosti.

V zariadení je vytvorených 5 ergodielní, kde môžu prijímatelia rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti prostredníctvom práce s rôznymi materiálmi (papierom, lepenkou, prútím, drevom, moduritom, sadrou, textilom, prírodnými materiálmi a pod.), kreatívnymi činnosťami – maľovanie, lepenie, modelovanie, výroba darčekových predmetov, využívanie servítkovej techniky, ručnými prácami a tkaním.

Výrobky sú použité na výzdobu oddelení, alebo sú prezentované formou výstav pre verejnosť pri rôznych príležitostiach.

Zároveň sú organizované brigády v okolí areálu zariadenia – okopávanie kvetinových záhonov, udržiavanie skalky, starostlivosť o izbové a balkónové kvety, zametanie chodníkov, vyhrabávanie lístia a pod. Takýmto spôsobom si prijímatelia vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.

Na športové aktivity a relaxačné cvičenia slúži malá telocvičňa zriadená v zariadení. Pohybové schopnosti prijímateľov sú rozvíjané prostredníctvom pravidelne organizovaných poznávacích vychádzok, výletov, loptových a pohybových hier a súťaží, psychomotorickými hrami a posilňovacím cvičeniami s náradím.

Ergoterapiou sa u prijímateľov:

  • aktivujú vlastné schopnosti
  • rozvíjajú zachované a získavajú nové pracovné zručnosti
  • zvyšuje sebadôvera a pocit užitočnosti, sebahodnoty
  • predchádza a zabraňuje prehlbovaniu choroby
  • odstraňuje sociálna izolácia
  • rozvíja postihnutá oblasť – motorika, jemná motorika, úchop horných končatín, koordinácia pohybov, pozornosť, koncentrácia, vytrvalosť
  • získava sebestačnosť v čo najväčšej miere

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:49
Upravené: 21.03.2023 13:00