Sociálna rehabilitácia

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia. Východiskom komplexnej rehabilitácie musí byť diagnostika, čo znamená zmeranie a monitoring funkčnej sebestačnosti vo viacerých oblastiach každodennej činnosti.

Monitoring nás informuje nielen o aktuálnom stave a sociálnej situácii prijímateľa, ale aj o jeho vývoji.

Pri monitoringu sa orientujeme na testovanie niektorých oblastí činností ako napr.:

 • sebestačnosť (jedenie, úprava zovňajšku, kúpanie obliekanie, umývanie, schopnosť orientácie v priestore),
 • mobilita (schopnosť presunov),
 • lokomocia (schopnosť chôdze, schody, schopnosť nastupovať do a vystupovať z vozidiel hromadnej dopravy),
 • komunikácia (schopnosť vnímania, vyjadrovania sa),
 • sociálna adaptabilita (sociálne začlenenie, riešenie problémov, pamäť).

Testovať a klasifikovať jednotlivé položky je potrebné robiť opakovane a dosiahnuté výsledky porovnávať. Na základe takejto komplexnej diagnostiky následne určujeme potrebné kompenzácie a pripravujeme program sociálnej rehabilitácie, ktorý by mal zahrňovať :

 • poradenstvo,
 • kompenzačné pomôcky (výber, zabezpečenie, zácvik používania),
 • úpravu domáceho prostredia (bývanie),
 • nácvik zručností pre každodenný život, pre možnosť pracovného uplatnenia,
 • transport,
 • prístupnosť životného prostredia z hľadiska architektonických bariér, priestorovej orientácie a možností spoločenskej komunikácie,
 • zabezpečenie sociálnych dávok a finančnej podpory,
 • šport, rekreáciu.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:50
Upravené: 27.03.2023 14:02