Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Ponuka zamestnania

Miesto: Strážske

 

Harmonia – DSS a ZpS Strážske, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra“ s nástupom ihneď. Pracovný pomer na  dobu určitú.

Pracovné podmienky:

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

 Nočná práca : Áno

Kontaktná osoba: Jana Kovaľová, personalistka, jana.kovalova@vucke.sk

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Odborná spôsobilosť:

 1. úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo
 2. vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo
 3. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Zdravotná spôsobilosť,
 • Registrácia v komore sestier
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • empatia, komunikatívnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

Požadovné doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • Profesijný životopis,
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry,
 • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  - platová trieda 4,6 podľa dosiahnutého vzdelania, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 757,50 Eur + ďalšie príplatky zo zákona (za sťažené podmienky, sobotu, nedeľu, sviatok,zmennosť).

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť   na adresu: Harmonia - DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske, alebo elektronicky na adresu www.harmoniastrazske.sk . t. č. +421566491414

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 30.09.2015 06:00
Upravené: 06.05.2021 13:18