Prijímanie občanov do zariadenia

Postup pri prijímaní občanov do  domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov

Prijímanie občanov do zariadenia sociálnych služieb je vykonávané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

Prijímanie do zariadenia v domove sociálnych služieb:

1. krok – Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Toto posúdenie sa začína na základe písomnej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú podáva odkázaný občan alebo jeho opatrovník určený súdom, prípadne aj iná splnomocnená osoba, ak občan nemôže vzhľadom na svoj zdravotný stav podať žiadosť sám. Túto žiadosť podávajú občania s trvalým pobytom na území Košického samosprávneho kraja na adresu: Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť: Lekársky nález od odborného lekára alebo prepúšťaciu správu zo zdravotného zariadenia, nie staršie ako 6 mesiacov.
Košický samosprávny kraj o tejto žiadosti rozhodne do 30 dní a vydá PosudokRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. krok – Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Občan, ktorý urobil 1. krok a získal „Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ od Košického samosprávneho kraja, podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, opäť na adrese: Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru, 042 66 Košice. Prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané Košickým samosprávnym krajom, potvrdenie o príjme zo Sociálnej poisťovne a údaj občana o tom, že chce aby mu sociálne služba bola poskytovaná v zariadení HARMONIA Strážske.

3. krok – Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení HARMONIA
Po vykonaní 1. a 2. kroku Košický samosprávny kraj zašle zariadeniu HARMONIA Strážske Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb. Na základe toho zariadenie HARMONIA predvolá občana k nástupu do zariadenia a uzatvorí s ním Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

Prijímanie do zariadenia v zariadení pre seniorov:

 

1. krok – Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Toto posúdenie sa začína na základe písomnej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú podáva odkázaný občan alebo jeho opatrovník ustanovený súdom na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález od odborného lekára alebo prepúšťaciu správu zo zdravotného zariadenia, na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydaného príslušným mestským alebo obecným úradom, vydá mestský alebo obecný úrad Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. krok – Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Občan, ktorý urobil 1. krok a získal „Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, opäť na mestskom alebo obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Prílohou žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané mestským alebo obecným úradom, potvrdenie o príjme zo sociálnej poisťovne a údaj o tom, že chce, aby mu sociálna služba bola poskytovaná v zariadení HARMONIA.

3. krok – Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Občan predloží zariadeniu HARMONIA Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané v 2. kroku mestským alebo obecným úradom v mieste svojho trvalého bydliska a potvrdenú Žiadosť o zabezpečení poskytovania sociálnej služby. Následne zariadenie HARMONIA v prípade voľného miesta s občanom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 74 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zariadení pre seniorov.

Všetky ďalšie informácie o podmienkach v zariadení HARMONIA, informácie súvisiace so zabezpečením prijatia do domova sociálnych služieb a zabezpečenia tlačív potrebných pre podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Vám poskytne osobne alebo telefonicky:
- riaditeľka zariadenia Mgr. Viera Dzurjašková
tel. 056/6872924, e-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk, alebo
- na sociálnom oddelení,
tel. 056/6872925, e – mail: domov@harmoniastrazske.sk.

 

 

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:43
Upravené: 31.03.2020 08:22