Odľahčovacia služba

Miesto: Strážske

Poskytovanie odľahčovacej služby podľa §54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

  1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktorou s poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotný postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
  2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

PODMIENKOU ZABEZPEČENIA ODĽAHČOVACEJ SLUŽBY

Podmienkou nároku na poskytovanie odľahčovacej služby je posudok vydaný  príslušným úradom práce.  V prípade, že v posudku nie je  určený stupeň odkázanosti, takto posúdený opatrovaný sa považuje za fyzickú osobu odkázanú na pomoc  inej fyzickej osoby v rozsahu najnižšieho stupňa  odkázanosti pre daný  druh sociálnej služby.

  1. Odľahčovacia služba sa poskytuje opatrovanej osobe v zariadení formou sociálnej služby, ktorú dané zariadenie poskytuje v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb a s cieľovými skupinami, ktorým sa služba v zariadení poskytuje a ktoré má poskytovateľ zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom KSK.
  2. Odľahčovacia služba sa poskytuje iba v prípade, ak má zariadenie voľné miesto.

Voľné miesto môže vzniknúť z dôvodu:

  • dočasne neobsadeného lôžka,(napr. do doby  stanoveného  prijatia nového prijímateľa soc. služby z evidencie  čakateľov) alebo
  • neobsadeného lôžka z dôvodu hospitalizácie prijímateľa sociálnej služby, odchodu  zo zariadenia napr. k príbuzným  a pod, v tomto prípade musí z obsadením lôžka počas svojej neprítomnosti prijímateľ sociálnej služby súhlasiť

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podanie písomnej žiadosti záujemcom o poskytovanie  odľahčovacej služby. Žiadosť je možné podať  poštou, alebo  osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť  odľahčovaciu  službu.

Žiadosť o  poskytovanie odľahčovacej služby vo formáte PDF a vo formáte DOCX.

Autor/zdroj: Harmonia DSS
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 27.12.2014 11:45
Upravené: 21.05.2021 14:13