Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva HARMONIA – DSS a ZpS, sídlo: Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov.

S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.

Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov zariadením HARMONIA – DSS a ZpS, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov zariadenie HARMONIA – DSS a ZpS.

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

HARMONIA – DSS a ZpS
Nám. A. Dubčeka 270/2
072 22  Strážske

https://harmonia.vucke.sk/ovzp/harmonia/podujatia/

056 649 14 14 - vrátnica

Riaditeľka zariadenia:
Mgr. Viera Dzurjašková
056 687 29 24
E-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Ekonomický úsek:
056 687 29 26
E-mail: ekonom@harmoniastrazske.sk

Úsek starostlivosti o prijímateľa:
056 687 29 25
E-mail: domov@harmoniastrazske.sk

Stravovací úsek:
056 687 29 28
E- mail:kuchyna@harmoniastrazske.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Meno: Mgr. Lipovská Silvia
E-mail: silvia.lipovska@vucke.sk
Telefón: 056 6872925

Meno: Jana Kovaľová
E-mail: jana.kovalova@vucke.sk
Telefón: 056 6872906

Korešp.adresa: Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Dotknutou osobou môže byť:

 • zamestnanci zariadenia
 • štatutár
 • sťažovateľ;
 • fyzické osoby, s ktorými zariadenie uzatvára zmluvu;
 • zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb
 • fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok
 • uchádzači vo verejnej súťaži;
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba, štatutárny zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - právnickej osoby, poskytovateľ lekárenskej služby – fyzická osoba, štatutárny zástupca poskytovateľa lekárenskej služby - právnickej osoby;
 • uchádzači na voľnú / obsadzovanú pozíciu.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely a na právnom základe:

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 • evidencia podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov (najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov);
 • evidencia projektovej dokumentácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia sťažností fyzických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • registrácia zmlúv a povinné zverejňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie účtovných dokladov, napríklad podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 • evidencia rozhodnutí na poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • rozhodnutie o zabezpečení sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • obsadenia voľného pracovného miesta na základe súhlasu prípadného kandidáta na obsadzovanú pozíciu.

Kategórie osobných údajov ktoré spracúvame:

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.

Radi by sme upozornili, že v niektorých prípadoch, ak je to nevyhnutné na splnenie úloh alebo povinností stanovených zákonom môžeme spracúvať aj osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (napr. zdravotný stav zamestnancov v rámci plnenia mzdovej a personálnej agendy, alebo zdravotný stav a diagnóza prijímateľov sociálnych služieb).

V prípade neposkytnutia osobných údajov:

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov (napr. nemožnosť zápisu do registra, vydanie licencie);
 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

Osobné údaje spracúvame spôsobom:

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov zariadenia. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Vaše osobné údaje získavame:

Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zákonných zástupcov alebo zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme:

V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, správcovi dane, Úradu pre verejné obstarávanie SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva SR a pod.);
 • sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, lekárska komora;
 • zmluvným lekárom;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Zoznam našich zmluvne oprávnených sprostredkovateľov osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu účelov uvedených v tomto dokumente.

Vaše osobné údaje spracúvame len v krajinách:

Vaše osobné údaje spracúvame len v Európskej únii.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu:

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov:

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi - to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný; uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
  • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;
  • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
  • ak je spracúvanie nezákonne;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov;
 • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu by ste mali kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov) alebo príslušný súd.

Vaše právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov zariadenia.

V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 14.06.2018 13:59
Upravené: 05.05.2021 12:34