Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Výzvy vo verejnom obstarávaní 2019

Harmonia – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov nám.A.Dubčeka 270/2 072 22 Strážske
Správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa §117 ods.2 zákona
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
Zákonov za obdobie od 01.09.2019 – do 31.12.2019.
Dodávateľ: Predmet zákazky: Hodnota zákazky bez DPH:
INMEDIA spol.s r.o. Mlieko a 10 195,31
Nám.SNP 11 mliečne výrobky
Zvolen
IČO:36016208                            

                                                                                             

HARMONIA-Domov soc. služieb  a zariadenie pre seniorov.

Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

 

Podľa § 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od  01.10.2019-31.12.2019

 

 

Dodávateľ:                                                   Predmet zákazky                            Hodnota zákazky:

IMPERIUM I+S Zbudza 62                   Oprava kúpelni -3ks                              20 285,45

IČO:47473169

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na uskutočnenie stavebných prác

podľa § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov verejného obstarávateľa: Harmonia-DSS a ZpS

    Sídlo: Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

    Štatutárny  zástupca: Mgr. Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

    IČO: 00692034

    DIČ: 2020734727

    Tel :056/6872921

    E-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

    Bankové spojenie :Štátna pokladnica

    Číslo účtu:7000186249/8180

    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a zákazky: Hudák Slavomír

    Tel:0910873004,056/6872927

2.  Miesto predloženia ponuky/doručenia ponuky: Harmonia- Domov sociálnych služieb  a zariadenie pre seniorov, Nám A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

3.a)Predmet obstarávania: Oprava kúpeľne 3 ks

   b)  Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je oprava 3ks kúpeľní  podľa zadania objednávateľa. Podrobné zadanie je uvedené v prílohe  výkaz  výmer. Pred vypracovaním cenovej ponuky je nutná obhliadka v sídle objednávateľa.

 4.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o dielo

 5.   Predpokladaná hodnota zákazky max. : 18 300 bez DPH

 6.   Miesto dodania predmetu zákazky: Harmonia ,DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 7.   Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota dodania predmetu zákazky do 31.12.2019

8 .    Financovanie predmetu zákazky:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa

9.     Lehota na predloženie ponuky : 20. 11.2019 do 15 00hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum odoslania ponuky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke , ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: názov a sídlo verejného obstarávateľa ,názov a sídlo uchádzača, označenie: „súťaž-neotvárať“ , heslo :“Oprava kúpeľní -3ks.“ Spôsob predloženia ponuky :poštou, osobne alebo e-mail.

10.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk : Jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a tovar v požadovanej kvalite a vybraných parametrov. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

11.    Pokyny na zostavenie ponuky :

-        Požadujeme ,aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady:

a,      Identifikačné údaje uchádzača

b,      Návrh uchádzača- cenová ponuka

c,      Doklad o oprávnení vykonávať práce: výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra /stačí fotokópia / v prípade ,že uchádzač  predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

12.    Otváranie ponúk : 21.11.2019 o 09 00hod.

13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-        Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f

-        Návrh Zmluvy podľa bodu 4 tejto výzvy

-        Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia  do 23.11.2019

-        S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

-        Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ

         môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

-        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade ,že

         predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore  s finančnými

         možnosťami verejného obstarávateľa.

-        Všetky výdavky spojené s prípravou ,predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne

         uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

S úctou,

V Strážskom 08.11.2019                                                         Mgr. Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

 

Harmonia- Domov sociálnych služieb  a zariadenie pre seniorov Nám .A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na uskutočnenie stavebných prác

podľa § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov verejného obstarávateľa: Harmonia-DSS a ZpS

    Sídlo: Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

    Štatutárny  zástupca: Mgr. Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

    IČO: 00692034

    DIČ: 2020734727

    Tel :056/6872921

    E-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

    Bankové spojenie :Štátna pokladnica

    Číslo účtu:7000186249/8180

    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a zákazky: Hudák Slavomír

    Tel:0910873004,056/6872927

2.  Miesto predloženia ponuky/doručenia ponuky: Harmonia- Domov sociálnych služieb  a zariadenie pre seniorov, Nám A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

3.a)Predmet obstarávania: Pokládka podlahovej krytiny

   b)  Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je pokládka  PVC krytiny na vopred pripravené miesto izby  s rozmermi 3,7x3,4m,3,2x5,55m ,ktoré sa budú vypratávať postupne podľa možnosti objednávateľa. Podlahovú plochu je potrebné vyrovnať nivelizačnou hmotou. Obhliadku miesta pokládky je možné v pracovné dni od 07 00-15 00 po dohode so hospodárom objektu.tel:0910873004

 4.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o dielo

 5.   Predpokladaná hodnota zákazky : 5000 bez DPH

 6.   Miesto dodania predmetu zákazky: Harmonia ,DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 7.   Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota dodania predmetu zákazky do 31.12.2019

8 .    Financovanie predmetu zákazky:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa

9.     Lehota na predloženie ponuky :19. 11.2019 do 15 00hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum odoslania ponuky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke , ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: názov a sídlo verejného obstarávateľa ,názov a sídlo uchádzača, označenie: „súťaž-neotvárať“ , heslo :“Pokládka podlahovej krytiny". Spôsob predloženia ponuky :poštou, osobne alebo e-mail.

10.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk : Jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a tovar v požadovanej kvalite a vybraných parametrov. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

11.    Pokyny na zostavenie ponuky :

-        Požadujeme ,aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady:

a,      Identifikačné údaje uchádzača

b,      Návrh uchádzača- cenová ponuka

c,      Doklad o oprávnení vykonávať práce : výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra /stačí fotokopia / v prípade ,že uchádzač  predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

12.    Otváranie ponúk : 20.11.2019 o 09 00hod.

13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-        Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f

-        Návrh Zmluvy podľa bodu 4 tejto výzvy

-        Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia  do 22.11.2019

-        S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

-        Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ

         môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

-        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade ,že

         predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore  s finančnými

         možnosťami verejného obstarávateľa.

-        Všetky výdavky spojené s prípravou ,predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne

         uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

S úctou,

V Strážskom 08.11.2019                                                                    Mgr . Dzurjašková Viera-poverená riadením

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

 

 

 

 

    

HARMONIA-Domov soc. služieb  a zariadenie pre seniorov. Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

 

Podľa § 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od  01.07.2019-31.09.2019

 

 

Dodávateľ:                                                   Predmet zákazky                            Hodnota zákazky:

Krídla s.r.o.Mierová 94,Humenné           Čistiace prostriedky                            5900,00                

 

 

Harmonia – domov sociálnych služieb a  zariadenie  pre seniorov nám.  A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

                                                      zákazka na dodanie tovaru
                                podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 
 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods.1

Názov verejného obstarávateľa: Harmoniadomov soc.služieb a   zariadenie pre seniorov

Sídlo: nám.A.Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca:Mgr.Viera Dzurjašková – poverená riadenim RO

IČO:00692034

DIČ

IČ DPH: 202734727

Tel:056/68729

Fax: 056/6872929

E-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu.: 7000186249/8180

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p.Daniela Vaľová

Telefón:056/68729    

Email:kuchyna@harmoniastrazske.sk           

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:p.Daniela Vaľová

Telefón:056/68729    

Email:  kuchyna@harmoniastrazske.sk     

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:Harmonia –domov sociálnych služieb a  zariadenie pre seniorov.ním.A.dubčeka270/2-Strážske
 2. Predmet obstarávania: je dodanie  tovaru mlieko a mliečne výrobky pre Harmoniu,DSS a ZpS,nám.A.Dubčeka 270/2 Strážske.Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava,naloženie a vyloženie tovaru.Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách,potravinovom kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Kód CPV: 15530000-1,15541000-2,15543100-7,1554400-3,15545000-0,15500000-3,15510000-6,15511000-3,15511400-7,15512000-0,15551300-8,15551320-4,15530000-2.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: rámcová dohoda na dodanie tovaru.
 2. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,-€ bez DPH
 3. Miesto dodania predmetu zákazky: Harmonia ,DSS,ZPB a ZpS,nám.A.Dubčeka 270/2 Strážske
 4. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:lehota dodania predmetu zákazky je rámcová dohoda na dodanie tovaru na12 mesiacov. Od 1.12.2019 – do 30.11.2020.
 5. Financovanie predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia-DSS,ZPB a ZpS za skutočne dodaný tovar.Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
 6. Lehota na predloženie ponuky: 28.10.2019 do 15.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky.

Uchádzač môže  predložiť iba jednu ponuku .Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke ,ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:názov a sídlo verejného obstarávateľa ,názov a sídlo uchádzača, označenie : „súťaž – neotvárať“, heslom „Mlieko a mliečne  výrobky“.

Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo e mail.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Jediným kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
 2. Pokyny na zostavenie ponuky:  
 • Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: :
  1. Identifikačné údaje uchádzača.
  2. Návrh uchádzača – cenová ponuka
  3. Doklad o oprávnení dodávať tovar:. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
 1. Otváranie ponúk: 29.10.2019 o 09.00 hod
 2. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 • Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f)
 • Návrh Zmluvy podľa bodu 4 tejto výzvy.
 • Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači  oboznámení s výsledkom vyhodnotenia do 30.10.2019
 • S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
 • Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
 • Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S úctou,

V Strážskom 10.10.2019                                                                                              

                                                               Mgr.Viera Dzurjašková

                                                                 poverená riadenín RO

 

Harmonia- Domov sociálnych služieb  a zariadenie pre seniorov  Nám .A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru

podľa § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov verejného obstarávateľa: Harmonia-DSS a ZpS

    Sídlo: Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

    Štatutárny  zástupca: Mgr. Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

    IČO: 00692034

    DIČ: 2020734727

    Tel :056/6872921

    E-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

    Bankové spojenie :Štátna pokladnica

    Číslo účtu:7000186249/8180

    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a zákazky: Hudák Slavomír

    Tel:0910873004,056/6872927

2.  Miesto predloženia ponuky/doručenia ponuky: Harmonia- Domov sociálnych služieb  a zariadenie pre seniorov, Nám A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

3.a)Predmet obstarávania: Veľkokapacitná práčka

   b)  Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru- Profesionálna priemyselná práčka 1ks na technické vybavenie práčovne na prízemí v budove zariadenia. Vrátane dopravy, osadenia, montáže práčky, uvedenie do prevádzky zaškolenie zamestnancov objednávateľa. Parametre: min. hmotnosť suché prádla od10,5kg a vyššie, Objem  bubna min.95 l a vyššie

 4.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Kúpna zmluva

 5.   Predpokladaná hodnota zákazky : 5400 bez DPH

 6.   Miesto dodania predmetu zákazky: Harmonia ,DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 7.   Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota dodania predmetu zákazky do 31.10.2019

8 .    Financovanie predmetu zákazky:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa

9.     Lehota na predloženie ponuky :24. 09.2019 do 15 00hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum odoslania ponuky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke , ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: názov a sídlo verejného obstarávateľa ,názov a sídlo uchádzača, označenie: „súťaž-neotvárať“ , heslo :“Veľkokapacitná práčka“ .Spôsob predloženia ponuky :poštou, osobne alebo e-mail.

10.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk : Jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a tovar v požadovanej kvalite a vybraných parametrov. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

11.    Pokyny na zostavenie ponuky :

-        Požadujeme ,aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady:

a,      Identifikačné údaje uchádzača

b,      Návrh uchádzača- cenová ponuka

c,      Doklad o oprávnení dodávať tovar : výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra /stačí fotokopia / v prípade ,že uchádzač  predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

12.    Otváranie ponúk : 25.09.2019 o 09 00hod.

13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-        Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f

-        Návrh Zmluvy podľa bodu 4 tejto výzvy

-        Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia  do 30.09.2019

-        S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

-        Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ

         môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

-        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade ,že

         predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore  s finančnými

         možnosťami verejného obstarávateľa.

-        Všetky výdavky spojené s prípravou ,predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne

         uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

S úctou,

V Strážskom 09.09.2019                                                                    Mgr . Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

                                                                                                                                                                       

 

Harmonia domov soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Nám. A.Dubčeka 270/2 072 22 Strážske.

Správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 kona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od 01.01.2019 31.03.2019.

Dodávateľ: Predmet zákazky: Hodnota zákazky bez DPH:

Pekáreň KELPEK s.r.o. Chlieb a pekárenské 12 904,05

Čierne Pole 36 výrobky

IČO:47019716

 

A.P.S. FOOD s.r.o. Hydina a mäso z

Bukovec 153, hydina 5 21,08

IČO:50208853

 

DMJ MARKET s.r.o. Potraviny - múka,

Budovateľská 1288 cukor,cestoviny,olej

09301 Vranov n/T sladkosti,str.potraviny

IČO: 36490661 koreniny 20 228,79

 

INMEDIA, spol. s r.o. mrazená zelenina a

Námestie SNO 11 polotovary 3 303,86

96001 Zvolen

IČO:36019208

 

A.P.S. FOOD s.r.o. Mrazené ryby a mäso

Bukovec 153 z rýb 2 077,58

04420 Bukovec

IČO:50208853

 

EASTFOOD s.r.o. Suché polotovary 1 853,02

Jazdecká 5236/1

94001 Nové Zámky

IČO:45702942

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

 

Uchádzač:  .........................................................................................................

 

Vyhlásenie uchádzača:

 

 1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: ......................................................., ktoré určil verejný obstarávateľ.
 2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
 3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
 5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
 6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................

                                                                             ( vypísať meno, priezvisko a funkciu

                                                                                  oprávnenej osoby uchádzača)

 

 

 

 

 

 

 

Harmonia- Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Nám .A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru

podľa § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov verejného obstarávateľa: Harmonia-DSS,ZPB a ZpS

    Sídlo: Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

    Štatutárny  zástupca: Mgr. Dzurjašková Viera-poverená riadením organizácie

    IČO: 00692034

    DIČ: 2020734727

    Tel :056/6872921

    E-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

    Bankové spojenie :Štátna pokladnica

    Číslo účtu:7000186249/8180

    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a zákazky: Hudák Slavomír

    Tel:0910873004,056/6872927

2.  Miesto predloženia ponuky/doručenia ponuky: Harmonia- Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

3.   Predmet obstarávania: je dodanie tovaru -čistiace  potreby. a/Na základe objednávok objednávateľa počas trvania zmluvy  s uvedením druhu tovaru, množstva tovaru. Dodávateľ dodá tovar do sídla objednávateľa. b/Na základe osobného výberu v predajni. c/Objednaný tovar bude dodávateľom  dodaný do dvoch týždňov od prijatia objednávky. Podrobná špecifikácia tovaru v prílohe.

 4.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Rámcová dohoda

 5.   Predpokladaná hodnota zákazky : 5900,-eur bez DPH

 6.   Miesto dodania predmetu zákazky: Harmonia ,DSS,ZPB a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2 ,072 22 Strážske

 7.   Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota dodania predmetu zákazky je kúpna zmluva na dodanie tovaru na 12 mesiacov. Od 02.09.2019 do 31.08.2020

8 .    Financovanie predmetu zákazky:    predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia-DSS,ZPB a ZpS za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

9.     Lehota na predloženie ponuky : 14. 08.2019 do 15 00hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum odoslania ponuky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke , ktorá musí obsahovať nasledovné údaje: názov a sídlo verejného obstarávateľa ,názov a sídlo uchádzača, označenie: „súťaž-neotvárať“ , heslo :“Čistiace prostriedky“ .Spôsob predloženia ponuky :poštou, osobne alebo e-mail.

10.    Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk : Jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

11.    Pokyny na zostavenie ponuky :

-        Požadujeme ,aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady:

a,      Identifikačné údaje uchádzača

b,      Návrh uchádzača- cenová ponuka

c,      Doklad o oprávnení dodávať tovar : výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra /stačí fotokopia / v prípade ,že uchádzač  predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

12.    Otváranie ponúk : 15.08.2019 o 09 00hod.

13.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-        Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f

-        Návrh Zmluvy podľa bodu 4 tejto výzvy

-        Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia  do 21.08.2019

-        S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

-        Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ

         môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

-        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade ,že

         predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore  s finančnými

         možnosťami verejného obstarávateľa.

-        Všetky výdavky spojené s prípravou ,predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne

         uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

S úctou,

V Strážskom                                                                                           Mgr . Dzurjašková Viera-poverená riadením

                                                                                                                                                             Organizácie

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ: HARMÓNIA – Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov.Nám.A.Dubčeka270/2, 072 22 Strážske

 

                                Zápis o prieskume trhu

 

pri  zákazke s nízkou hodnotou  na zabezpečenie dodania tovarov1), uskutočnenia stavebných prác1), poskytnutia služieb1)

 

Predmet zákazky:                 „Čistiace potreby“

 (tlačivo sa vyplňuje pre každého uchádzača zvlášť. Pokiaľ je viac predmetov obstarávania v rámci zadávania jednej zákazky ako 10, použije sa viac tlačív

 

P.

č.

Názov predmetu zákazky

M.j.

Cena bez DPH

 

Cena s

DPH

Predpokladané

Množstvo

 

 

1.

Ajax 1l

    1ks

 

 

     230

 

 

2.

Detol 500ml-rozprašovač

    1ks

 

 

     135

 

 

3.

Bref WC-700ml

    1ks

 

 

     100

 

 

4.

Hubka na riad veľká

    1ks

 

 

     120

 

 

5.

Citra 400gr.-prášok

    1ks

 

 

      60

 

 

6.

Indulona 100ml

    1ks

 

 

      250

 

 

7.

Fixinela 500ml

    1ks

 

 

     215

 

 

8.

Cif -tekutý 500ml

    1ks

 

 

     200

 

 

9.

Handra tkaná

    1ks

 

 

     100

 

 

10.

Utierka švédska

    1ks

 

 

     100

 

 

11.

Obrúsky papierové33x33

    1ks

 

 

     200

 

 

12.

Jar 1l-900ml

    1ks

 

 

     180

 

 

13.

Okena 500ml

    1ks

 

 

      30

 

 

14.

Krezosan 1l

    1ks

 

 

      150

 

 

15.

Mydlo tekuté 5l

    1ks

 

 

      40

 

 

16.

Namo 700gr.

    1ks

 

 

      120

 

 

17.

Prací prašok-7,5kg

    1ks

 

 

      125

 

 

18.

Savo 1l

    1ks

 

 

      105

 

 

19.

Savo Perex 1l

    1ks

 

 

      75

 

 

20.

Silan koncentrát 925ml

    1ks

 

 

      25

 

 

21.

Škrob 500ml

    1ks

 

 

      12

 

 

22.

Somat aleboFinisch-100tabletový

    1ks

 

 

      24

 

 

23.

Toaletný papier 400

    1ks

 

 

      1350

 

 

24.

Vaniš 1l

    1ks

 

 

      12

 

 

25.

Dratenka-kov+pvc-veľká

    1ks

 

 

     180

 

 

   26.

Utierka kuchynská papierová -2-kusová

  1ks

 

 

      50

 

 

   27.

Utierka Katrin-60m-20,5x23cm-classic Roll S2

 1ks

 

 

      50

 

 

28.

Savo proti- plesni-500ml-rozprašovač

 1ks

 

 

     15

 

 

29.

Grilpur-400ml

 1ks

 

 

     12

 

 

                 

 Dodávateľ:……………………………………………………………………………………….

Ponúkaná cena celkom:………………………………………………………………………….

Prieskum trhu vykonaný:………………………………………………………………………...

Kontaktná osoba:…………………………………………………………………………………

Dátum:……………………............................pečiatka:

 

 

Harmonia – domov soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov nám.A.Dubčeka 270/2 072 22 Strážske

 

 Správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa §117 ods.2 zákona

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Zákonov za obdobie od 01.04.2019 – do 30.6.2019.

 

 

 

Dodávateľ:                          Predmet zákazky:                                  Hodnota zákazky  bez DPH:

DMJ Market s.r.o.               Hovädzie a                                                      21 815,-

Budovateľská 1288             bravčové mäso

Vranov nad Topľou

IČO:36490661

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.      ovocie a zelenina                                           31 957,85

Michalovská 10

Sobrance

IČO:36730866

DMJ Market s.r.o.              mäsové výrobky                                           11 355,86

Budovateľská 1288

Vranov nad Topľou

IČO:36490661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 02.05.2019 06:00
Upravené: 29.04.2020 12:55