Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Výzvy vo verejnom obstarávaní za rok 2018

Miesto: Strážske

 

 

HARMONIA-Domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov.

Nám .A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

 

Podľa § 117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie od  01.10.2018-31.12.2018

 

 

Dodávateľ:                                              Predmet zákazky                            Hodnota zákazky:

Elektroservis VV,s.r.o.                            Žehliaci stroj-Mangeľ                              6 500,00

Čemernianska 50

093 03 Vranov nad Topľou                       

 

Gastrotechnika plus                               Konvektomat                                            7 295,00

Slovenská 93

040 01Košice 1

 

Komfos Prešov s.r.o.                         Mlieko a mliečne výrobky                          12 000,00

Ľubochnianska 2

080 06 Ľubotice

 

 

 

 

Harmonia – domov  soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

nám A. Dubčeka 270,072 22  Strážske

 

 

                                 Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.Identifikácia:

Názov: Harmonia – domov  soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Sídlo:   nám. A Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Dunajová

IČO: 00692034

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056/68729

e-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

 

2.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – mrazená, chladená hydina a droby z hydiny pre zariadenie  Harmonia – domov  soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov ,

 nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

3. Názov predmetu zákazky:

 

                                         „Mlieko a mliečné výrobky“

 

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru -  mlieka a mliečných výrobkov pre  Harmoniu domov soc.služieb, podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,nám.A. Dubčeka 270, Strážske.

Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie

a vyloženie tovaru.

Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.

Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe  a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru / mlieko a mliečne výrobky/

5.Miesto dodania zákazky:

   Harmonia – domov  soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov  , nám. A Dubčeka 270, Strážske

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):15530000-1,15541000-2,15543100-7,15544000-3,

     15545000-0,15500000-3,15510000-6,15511000-3,15511400-7,15512000-0,15512300-3,

     15551300-8,15551320-4

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12.000  EUR na celý predmet zákazky.

8.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

   Lehota dodania predmetu zákazky:  rámcová dohoda na  12 mesiacov

- od 01.12.2018 – do 30.11.2019

9.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia domov soc.služieb ,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

 

10.Podmienky účasti uchádzačov:

- podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo

živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).Doklad nepožadujeme

originál alebo úradne overená kópia.

 -uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment ak neuvedie jeho ponuka bude neúplná a

 ponuka bude vylúčená.

11.Obsah ponuky:

a) doklad o oprávnení dodávať tovar

b) cenovú ponuku – príloha

c) návrh rámcovej dohody

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je naj nižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH,v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

13.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke alebo elektronický, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:

-názov a sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

-označenia: súťaž – neotvárať

-heslo „Mlieko a mliečné výrobky“

-e -mail : kuchyna@harmoniastrazske.sk   

Lehota na predkladanie ponúk je:23.10.2018

4.Doplňujúce informácie:

 Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do: 30.10.2018

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing.Mária Dunajová

                                                                                                          Riaditeľka

 

 

                   Harmonia – domov sociálnych  služieb, podporovaného bývania zariadenie pre seniorov nám A. Dubčeka 270,072 22  Strážske

 

                                 Výzva na predkladanie  cenových ponúk

 Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov

 

1.Identifikácia:

Názov: Harmonia – zariadenie soc.služieb,podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Sídlo:   nám. A Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Dunajová

IČO: 00692034

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056/68729

e-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

 

2.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru –mäsové výrobky vrátane hydinových pre klientov Harmonie zariadnie soc. služieb, nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

3. Názov predmetu zákazky:

 

 

                                           „Mäsové výrobky vrátane hydinových“

 

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – mäsové výrobky vrátane hydinových pre  Harmoniu zariadene  soc. služieb, nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie

a vyloženie tovaru.

Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.

Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe  a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru /mäsové výrobky- potraviny/

Kód CPV: 15130000-8,15131500-0

5.Miesto dodania zákazky:

   Harmonia – zariadenie sociálnych služieb , nám. A Dubčeka 270, Strážske

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11.000 EUR na celý predmet zákazky.

7.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

   Lehota dodania predmetu zákazky:  rámcová dohoda na  12  mesiacov

    - od 01.07.2018 – 30.06.2019

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia zariadenie soc.služieb na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

9.Podmienky účasti uchádzačov:

- podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).Doklad nepožadujeme

originál alebo úradne overená kópia.

-uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment ak neuvedie jeho ponuka bude neúplná a

 ponuka bude vylúčená.

10.Obsah ponuky:

a) doklad o oprávnení dodávať tovar

b) cenovú ponuku – príloha

c) návrh rámcovej dohody

11.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je naj nižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH,v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:

-názov a sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

-označenia: súťaž – neotvárať

-heslo „Mäsové výrobky vrátane hydinových“

 

Lehota na predkladanie ponúk je:15.06.2018

 

13.Doplňujúce informácie:

 Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do: 20.06.2018

 

 

 

                                                                                                             Ing.Mária Dunajová

                                                                                                                 riaditeľka

 

 

 

 

 

 

Harmonia – domov sociálnych  služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov nám A. Dubčeka 270,072 22  Strážske

 

 

                                                    Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1.Identifikácia:

Názov: Harmonia – zariadenie soc.služieb podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Sídlo:   nám. A Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Dunajová

IČO: 00692034

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056/68729

e-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

 

2.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - hovädzieho mäso pre klientov Harmonie DSS, zariadnie

podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

3. Názov predmetu zákazky:

 

 

                                                       Hovädzie mäso

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru –hovädzie mäso  pre  Harmonia  DSS,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,nám.A. Dubčeka 270, Strážske.

Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie

a vyloženie tovaru.

Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.

Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe  a platných právnych predpisov a hygienických noriem. Verejný obstarávateľ bude nakupovať od víťazného uchádzača len čerstvé mäso (môže byť balené aj nebalené) nie mrazené ani rozmrazené. Tiež bude  vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby. Tovar bude preberať na základe  senzorickej analýzy, t.j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru /bravčové mäso/

Kód CPV: .15100000 -9

5.Miesto dodania zákazky:

   Harmonia – DSS ,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,

  nám. A Dubčeka 270, Strážske

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  6.000   EUR na celý predmet zákaz

7.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

   Lehota dodania predmetu zákazky:  rámcová dohoda na 12  mesiacov

   -od 01.07.2018 – do 30.06.2019

 

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia DSS,zariadenie podporovaného bývania a

zariadenie pre seniorov na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

 

9.Podmienky účasti uchádzačov:

- podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).Doklad nepožadujeme

originál alebo úradne overená kópia.

-uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment ak neuvedie jeho ponuka bude neúplná a

 ponuka bude vylúčená.

10.Obsah ponuky:

a) doklad o oprávnení dodávať tovar

b) cenovú ponuku – príloha

c) návrh rámcovej dohody

11.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je naj nižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH,v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:

-názov a sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

-označenia: súťaž – neotvárať

-heslo „Hovädzie mäso“

 

Lehota na predkladanie ponúk je: 15.6.2018

 

13.Doplňujúce informácie:

 Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do:20.6.2018

 

 

Harmonia – domov sociálnych  služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre      seniorov nám A. Dubčeka 270,072 22  Strážske

 

                                 Výzva na predloženie ponuky

zákazka postupom podľa§  117 „zákazka  s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov

1.Identifikácia:

Názov: Harmonia – domov  soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Sídlo:   nám. A Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Dunajová

IČO: 00692034

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056/68729

e-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

 

2.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – ovocie,zeleniny a zemiakov pre klientov Harmonie zariadnie soc. služieb, nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

3. Názov predmetu zákazky:

 

 

                            „ O v o c i e,   z e l e n i n a   a   z e m i a k y„

 

 

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru CPV 15300000-1  -  ovocie, zeleniny a zemiakov pre klientov  Harmonia zariadene soc.služieb,nám.A. Dubčeka 270, Strážske.

Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie

a vyloženie tovaru.

Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.

Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe  a platných právnych predpisov a hygienických noriem.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru / ovocie, zelenina a zemiaky/

-podľa prílohy

5.Miesto dodania zákazky:

   Harmonia – DSS,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov ,nám. A Dubčeka     270, Strážske

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:    28.000  EUR na celý predmet zákazky.

7.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

   Lehota dodania predmetu zákazky:  rámcová dohoda na   12  mesiacov

- 01.06.2018 – do 31.05.2019

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia  DSS,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry

9.Podmienky účasti:

- podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).Doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Doklad nepožadujeme originál alebo úradne overená kópia.

-uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment ak neuvedie jeho ponuka bude neúplná a

 ponuka bude vylúčená.

10.Obsah ponuky:

a) doklad o oprávnení dodávať tovar

    -doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou

b) cenovú ponuku – príloha

   - ak dodávateľ má možnosť zabezpečiť tovar v bio kvalite priloží k ponuke zoznam a ceny           jednotlivých druhov tovaru.

c) návrh kúpnej zmluvy

 

11.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je naj nižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH,v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:

-názov a sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

-označenia: súťaž – neotvárať

-heslo „ O V O C I E, Z E L E N I N A   A   Z E M I A K Y“

 

Lehota na predkladanie ponúk je:14.05.2018

 

13.Doplňujúce informácie:

 Výsledok verejného obstrávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emilom do: 21.05.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Mária Dunajová

                                                                                                                           Riaditeľka

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.Z.o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon overenom
obstarávaní")

l.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:Harmonia-domov soc.služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Adresa organizácie:Nám.A.Dubčeka,270/2 ,07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba: Slavomír Hudák

Telefón:0910873004

e-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

2.Názov predmetu zákazky:

"Služba: Technik PO"

3.Typ zákazky: služba

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Ide o službu-technik požiarnej ochrany, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č.314/2001 Z.z o
ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z o požiarnej prevencii a jej neskorších
doplnení

5.Miesto zákazky:

Harmonia-domv soc.služieb,zar.podpor.bývania a zariadeni pre seniorov

6.Trvanie zmluvy alebo lehota odberu zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na tri roky od uzavretia zmluvy

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia na základe faktúr za skutočne dodaný
tovar alebo službu. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

8.Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na
službu Technik PO k predmetu zákazky tejto výzvy. Doklad nepožadujeme originál.

9.0bsah:

 

a. spôsobilosť alebo osvedčenie vykonávať takúto službu

b. cenovú ponuku

 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk e najnižšia cena. Cenu je potrebné uviesť

 

bez DPHa s DPH,v prípade ak uchádzač neje platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

1l.Lehota a miesto na prekladanie ponúk:

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote napredkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť
označená:-názova sídlo obstarávateľa

 

-názov a sídlo uchádzača

 

označenia: súťaž-neotvárať

 

heslo"Služba :Technik PO"

 

Lehota na predkladanie ponúk je:10.5.2018

 

l3.Dopuce informácie:

 

Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do:14.5.2018

 

vypracoval: Slavomír Hudák

schválil: Ing. Mária Dunajová

               riaditeľka

27.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

Harmonia – domov sociálnych  služieb,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov nám A. Dubčeka 270,072 22  Strážske

 

 

                                                    Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1.Identifikácia:

Názov: Harmonia – zariadenie soc.služieb

Sídlo:   nám. A Dubčeka 270, 072 22 Strážske

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Dunajová

IČO: 00692034

Kontaktná osoba: Vaľová Daniela

Telefón: 056/68729

e-mail: kuchyna@harmoniastrazske.sk

 

2.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - bravčového mäso pre klientov Harmonie DSS, zariadnie

podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, nám. A. Dubčeka 270, Strážske.

3. Názov predmetu zákazky:

 

 

                                                       Bravčové mäso

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru –bravčové mäso  pre  Harmonia  DSS,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,nám.A. Dubčeka 270, Strážske.

Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie

a vyloženie tovaru.

Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe objednávok v plnom rozsahu.

Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom kódexe  a platných právnych predpisov a hygienických noriem. Verejný obstarávateľ bude nakupovať od víťazného uchádzača len čerstvé mäso (môže byť balené aj nebalené) nie mrazené ani rozmrazené. Tiež bude  vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby. Tovar bude preberať na základe  senzorickej analýzy, t.j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru.

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru /bravčové mäso/

Kód CPV: .15113000 -3

5.Miesto dodania zákazky:

   Harmonia – DSS ,zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,

  nám. A Dubčeka 270, Strážske

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  10.000   EUR na celý predmet zákazky.

7.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

   Lehota dodania predmetu zákazky:  rámcová dohoda na 12  mesiacov

   -od 20.05.2018 – do 19.05.2019

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia DSS,zariadenie podporovaného bývania a

zariadenie pre seniorov na základe faktúr za skutočne dodaný tovar. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

 

9.Podmienky účasti uchádzačov:

- podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač  preukáže spôsobilosť na dodanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy ( výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).Doklad nepožadujeme

originál alebo úradne overená kópia.

-uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment ak neuvedie jeho ponuka bude neúplná a

 ponuka bude vylúčená.

10.Obsah ponuky:

a) doklad o oprávnení dodávať tovar

b) cenovú ponuku – príloha

c) návrh rámcovej dohody

11.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je naj nižšia cena. Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH,v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

12.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:

-názov a sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

-označenia: súťaž – neotvárať

-heslo „Bravčové mäso“

 

Lehota na predkladanie ponúk je: 11.5.2018

 

13.Doplňujúce informácie:

 Výsledok verejného obstrávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emilom do:16.5.2018

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ing.Dunajová Mária                 

                                                                                                                     riaditeľka

                                                                                                                          

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podl'a § 117 zákona č.343/2015 Z.Z.o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon overenom
obstarávaní")

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Harmonia-Domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Adresa organizácie: Nám.A.Dubčeka,270/2 ,07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba:Slavomír Hudák

Telefón:0910873004

e-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

2.Názov predmetu zákazky:

Tonery pre tlačiarne Harmonie-Domova soc.služieb,zariad.podp.bývania a zariadenia pre
seniorov

3. Typ zákazky:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou-tovaru

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky zahŕňa nákup a dodanie kompletného sortimentu originálnych a nových
kompatibilných tonerov pre tlačiarne Harmonie.

5.Miesto zákazky:

Harmonia- Domv soc.služieb,zar.podpor.bývania a zariadenia pre seniorov

6.Trvanie zmluvy alebo lehota odberu zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na tri roky od uzavretia zmluvy

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia na základe faktúr za skutočne dodaný
tovar alebo službu. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

8.Podmienky účasti uchádzačov:

a/Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu-výpis z obchodného registra.
nepožadujeme originál.

b/cenovú ponuku

1O. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.Cenu je potrebné uviesť

bez DPHa s DPH,v prípade ak uchádzač nieje platcom DPH,uvedie túto skutočnosť v ponuke.

 

11.Lehota a miesto na prekladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzatvorenj obálke,na adresu obstarávatel'a ktorá musí byť
označená:-názova sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

označenia :súťaž-neotvárať

heslo "Tonery pre Tlačiarne"

Lehota na predkladanie ponúk je:20.4.2018

l3.Doplňujúce informácie:

Výsledok verejného obstarávnia bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do:25.4.2018

v Strážskom:6.4.2018

vypracoval: Slavomír Hudák                               schválil: Ing. Mária Dunajová

HARMONIA - Domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Nám. A. Dubčeka 270/2,,07222Strážske

Príloha č.1 Verejný obstarávateľ. Harmonia-Domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Nám. A. Dubčeka 270/2,072 22 Strážske

Zápis o prieskume trhu

Pri zákazke s nízkou hodnotou VO pre tovary, práce, služby

Predmet zákazky: ........ "Dodávanie tonerov do tlačiarni"

/tlačivo sa vyplňuje pre každého uchádzača zvlášť./

 

P.Č.

Typ tonera

 

 

Cena

Cena

Poznámka

 

 

Predpokladané

MJ

v EURsDPH

v EURsDPH

 

 

 

množstvo

 

 

 

 

1.

CE285A,hp

8

1

 

 

 

2.

CE278A,hp

8

1

 

 

 

3.

EP2,7canon

8

1

 

 

 

4.

HP2612A,hp

8

1

 

 

 

5.

CF352,hp

8

1

 

 

 

6.

CF350A,hp

8

1

 

 

 

7.

CF283A,hp

8

1

 

 

 

8.

17aCF217a,hp

5

1

 

 

 

9.

32aCF320a,hp

5

1

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ: ................................................................................................................................. .

Ponúkaná cena celkom: ............................................................................................................... .

Prieskum trhu vykonaný: telefonicky, osobne, katalóg, písomne, iné ................................................. .

Kontaktná osoba: .................................................... tel: .............................................................. .

Dátum: .......................................... .

Prieskum trhu vykonal dňa.... ................................................................... Slavomír Hudák

meno priezvisko, podpis osoby pre VO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podl'a § 117 zákona č.343/2015 Z.Z.o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon overenom
obstarávaní")

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: HARMONIA - Domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Adresa organizácie. Nám .A. Dubčeka, 270/2, 07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba: Slavomír Hudák

Telefón:0910873004

e-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

2.Názov predmetu zákazky:

"Čistenie kanalizácie a lapača tukov"

3.Typ zákazky:

služba

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zmluvy je prečisťovanie odpadovej kanalizácie a lapača tukov pre Harmoniu-Domov
sociálnych služieb/zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

5.Miesto zákazky:

Harmonia- Domov sociálnych služieb/zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

6.Trvanie zmluvy alebo lehota odberu zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na tri roky od uzavretia zmluvy tj.d030.4.2021

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia na základe faktúr za skutočne dodaný
tovar alebo službu. Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

8.Podmienky účasti uchádzačov

Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu/ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť
vykonávať takúto službu alebo činnosť

9.0bsah:

a)spôsobilosť alebo osvedčenie/kópia/

b)cenovú ponuku

1O. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk e najnižšia cena. Cenu je potrebné uviesť

bez DPH a s DPH/v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH/uvedie túto skutočnosť v ponuke.

11.Lehota a miesto na prekladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke/na adresu obstarávateľa ktorá musí byť
označená:-názova sídlo obstarávateľa

-názov a sídlo uchádzača

označenia: súťaž-neotvárať

heslo "Čistenie kanalizácia a lapača tukov"

Lehota na predkladanie ponúk je do:20.4.2018

l3.Doplňujúce informácie:

Výsledok verejného obstarávnia bude uchádzačom oznámený poštou alebo

e-mailom do:25.4.2018

Vyracoval: Hudák Slavomír                                           schválil : Ing. Dunajová Mária

                                                                                                         riaditeľka

príloha č. 1 - Zápis o prieskume trhu -

Verejný obstarávatel': HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného
bývania a zariadenie pre seniorov Nám.A.Dubčeka270/2,07222 Strážske

Zápis O prieskume trhu

pri zákazke s nízkou hodnotou na zabezpečenie dodania tovarov!', uskutočnenia
stavebných prác!', poskytnutia služieb'?

" Čistenie kanalizácie a lapača tukov"

(tlačivo sa vyplňuje pre každého uchádzača zvlášť. Pokiaľ je viac predmetov obstarávania
v rámci zadávania jednej zákazky ako 10, použije sa viac tlačív

 

P.

Názov predmetu

Jednotka

Jednotková

Jednotková

Množstvo

Poznám

č.

zákazky

množstva

 cena

 cena

 

ka

 

 

(ks, km)

v EUR

vEURs

 

 

 

 

 

(bez

DPH

 

 

 

 

 

DPH)

 

 

 

1

Dopravné

km

 

 

 

 

2

Čistenie kanálu a

hodina

 

 

 

 

 

lapača

 

 

 

 

 

3

Vývoz odpadu

hodina

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

  Ponúkaná cena celkom: ......................................................................................................... .

Prieskum trhu vykonaný: telefonicky l), osobne l), z reklamných časopisov l),

   . k l)                                                            ,

  inak .......................................... písomne

 

 

 

    Kontaktná osoba: .......................................................... .

 

 

Č. tel...........................................................................

 

 

 

Dátum:

Prieskum trhu vykonaný v dňoch:
Meno, priezvisko a podpis

 

 

Slavomír Hudák

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a

oznámene a doplnení neskorších predpisov/ďalej len "zákon o verejnom obstar./

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Harmonia-domov soc. služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenia pre seniorov

Adresa organizácie:Nám.A Dubčeka270/2,07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba:  Hudák  Slavomír

Telefon:0910 874 004

e-mail:slavomir.hudákvucke.sk

2.Názov predmetu zákazky

"Dodávanie kancelárskych potrieb pre Harmoniu- dom. soc. služieb, zar. podpor. bývania a zariadenia pre seniorov

3.Typ zákazky:

tovar

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je postupné dodávanie kancelárskych potrieb do skladu v budove. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar nový, nepoužívaný v štandardnej kvalite a požadovaných parametroch. Dodanie tovaru sa požaduje počas prac. dní v čase 7,00hod,-15,00hod..Objednávky budú realizované priebežne, podľa potreby, emailom alebo telefonicky. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať  poškodený tovar alebo tovar, ktorý nespĺňa požadovanú špecifikáciu predmetu zákazky uvedenej  v zmluve. Konečná cena zahŕňa

 všetky náklady spojené s realizáciou zákazky, vrátane dopravy a vyloženia tovaru na konkrétne miesto objednávateľa

Špecifikácia kancelárskych potrieb-predpokladaná potreba pre rok 2018:

a)blok kocka náhrada                                                                15ks

b)dosky viazacie                                                                         50ks

c)dovolenkový blok                                                                    50ks

d)kniha príchodov a odchodov                                                 40ks

e)kniha došlých faktúr                                                               10ks

f)podací denník                                                                          20ks

g)pokladničná kniha                                                                     5ks

h)rukavice latex                                                                         120ks

i)rukavice gumene                                                                   100ks

j)vrecia rolo25kusové                                                                100ks

k)sáčky do koša                                                                          100ks

l)xerox                                                                                        100ks

m) šanon                                                                                       50ks

n) rýchloviazač obyč.                                                                   200ks

o )rýchloviazač závesný                                                               200ks

p )zošitA4lamino                                                                            30ks

r) zošitA5 lamino                                                                            30ks

s) zošitA4 linajkovaný                                                                     50ks

t) zošitA5 linajkovaný                                                                     50ks

u) obálka C6                                                                                 1000ks 

5.Miesto dodania zákazky:

Harmonia-domov soc.služieb,zar.podpor.bývania a zariadenia pre seniorov

Nám,A.Dubčeka270/2,07222 Strážske

 

6.trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitu na jeden rok od je podpisu

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonie na základe faktur za skutočne dodaný tovar.Splatnosť faktur 21dní od dátumu doručenia faktury.

7.Podmienky účasti uchádzačov:

-podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodávanie tovaru vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzy(výpis z obchodného registra,výpis zo živnostenského registra resp.potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov)Doklad nepožadujeme originál.

-uchádzač musí v ponuke uviesť celý požadovaný sortiment k neuvedie jeho ponuka

bude neúplná a ponuka bude vylúčená.

8.Obsah ponuky:

a)doklad o oprávnení dodávať tovar

b)cenovú ponuku-príloha

9.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena Cenu je potrebné uviesť v ponuke,

ku každej položke osobitne.

10.Spôsob určenia ceny

Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to v členení podľa uvedených písmen,a zároveň ku každej položke uvedenej pod bodom a/ až o/ uvedie jej cenu,konkrétny výrobok a jeho parametre

11.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Uchádzač môže preložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na

predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:-názov a sídlo obstarávateľa

                 -názov a sídlo uchádzača

                 -označenia: súťaž-neotvárať

                 -heslo "kancelárske potreby"

Lehota na predkladanie ponúk je:20.2.2018

12.Doplňujúce informácie:

Výsledok verejného obstarávania bude oznámený poštou alebo e-mailom do :25.2.2018

 

V Strážskom :9.2.2018

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon o verenom obstarávaní")

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:Harmonia-domov soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania

a zariadenie pre seniorov

Adresa organizácie:Nám.A.Dubčeka,270/2 ,07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba:Slavomír Hudák

Telefón:0910873004

e-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

2.Názov predmetu zákazky:

"Servis zariadení do kuchyne a práčovne"

3.Typ zákazky:

služba

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Všetky opravy a údržba  kuchynského zariadenia a práčovne(el.rúry,pece,konvektomaty,roboty,mixéry,kotly,automatické práčky, sušičky, mangle,

opravy el.spotrebičov, vysávače, mikrovlné rúry, konvice

5.Miesto zákazky:

Harmonia-domv soc.služieb,zar.podpor.bývania a zariadeni pre seniorov

6.Trvanie zmluvy alebo lehota odberu zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na jeden rok od uzavretia zmluvy

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia na základe faktúr za skutočne dodaný tovar alebo službu.Spltnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

8.Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu,ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na servis elektrospotrebičov k predmetu zákazky tejto výzvy.Dokad nepoždujeme originál.

9.Obsah :

a)doklad o oprávnení na servis elektrospotrebičov

b)cenovú ponuku

10.Kritéria na vyhodnotenie pnúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk e najnižšia cena.Cenu je potrebné uviesť

bez DPHa sDPH,v prípade ak uchádzač niej platcom DPH,uvedie túto skutočnosť v ponuke.

11.Lehota a miesto na prekladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenj obálke,na adresu obstarávateľa ktorá musí byť označená:-názov a sídlo obstarávateľa

                   -názov a sídlo uchádzača

označenia:súťaž-neotvárať

heslo"Servis kuchyne a práčovne"

Lehota na predkladanie ponúk je: 20.2.2018

13.Doplňujúce informácie:

Výsledok verejného obstarávnia bude uchádzačom oznámený poštou alebo

e-mailom do: 25.2.2018

 

v Strážskom:9.2.2018

Plán verejného obstarávania stravovací úsek

                                                        2018

 

Názov:                                                          opis.zákazky            pred.hodnota  bez DPH           termín

Odvoz kuchynského odpadu                                                               420 eura         1.štvr.2018

Zmluva od 01.03.2018 – do 28.02.2019                                                                       február

                 

Potraviny: cestoviny,múka,cukor,soľ

Olej,voda,strukoviny,kava,čaj,koreniny,   dodanie                   25 500 eura              1.štvr.2018         

Konzervy a str.výrobky,sladkosti                 tovaru  

Zmluva od 10.04.2018 – do 09.04.2019                                                                          február

Hydina a mäso z hydiny                               dodanie                      5 000 eura             1.štvr.2018

Zmluva od 01.04.2018 – do 31.03.2019  tovaru                                                            február 

Ryby a mäso z rýb                                          dodanie                     2 000 eura           1.štvr.2018       

 Zmluva od 01.04.2018 – do 31.03.2019   tovaru                                                            február

Suché polotovary                                         dodanie                       4 500 eura            1.štvr.2018  

 Zmluva od 01.04.2018 – do 31.03.2019 tovaru                                                              február

Mrazená zelenina a mrazené                     dodanie

polotovary                                                     tovaru                        4 000 eura          1.štvr.2018               

zmluva od 01.04.2018 – do 31.03.2019                                                                            február                                         

chlieb a pekárenské výrobky                       dodanie                                                       február

 zmluva od 01.04.2018. do 31.03.2019     tovaru                   11 500 eura                  1.štvr.2018

bravčové mäso                                             dodanie                                                          apríl     

zmluva od 20.05.2018 do 19.5.2019       tovaru                           9 000 eura              2.štvr.2018

ovocie,zelenina,zemiaky                            dodanie                                                          apríl      

 zmluva od 01.06.2018 – do 31.05.2019 tovaru                          28 000 eura             2.štvr.2018

hovädzie mäso                                            dodanie                                                           máj

zmluva od 01.06.2018 –do 31.05.2019  tovaru                            5 500 eura                2.štvr.2018

mäsové výrobky                                        dodanie                                                              jún

zmluva od 01.07.2018 – 30.06.2019    tovaru                             8 500 eura                 2.štvr.2018

mlieko a mliečne výrobky                         dodanie                                                            október  

zmluva od 01.12.2018- do 30.11.2019  tovaru                          12.000 eura              4.štvr.2018

 

Výzva na predloženie ponuky

Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.Z.o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní")

l.Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:Harmonia-domov soc.služieb,zariadenie podporovaného bývania

a zariadenie pre seniorov

Adresa organizácie:Nám.A.Dubčeka,270/2 ,07222 Strážske

IČO:00692034

Kontaktná osoba:Slavomír Hudák

Telefón:0910873004

e-mail:slavomir.hudak@vucke.sk

2.Názov predmetu zákazky:

"Služba technik BOZ"

3.Typ zákazky:

služba

4.Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb pre zabezpečenie prevádzky podľa následovnej
špecifikácie:

V zmysle zákona č.355/2007 Z.z o ochrane ,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe ohlásenia Úradu

verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2

S.Miesto zákazky:

Harmonia-domov soc.služieb,zar.podpor.bývania a zariadenie pre
seniorov,Nám.A.Dubčeka270/2,07222Strážske

6.Trvanie zmluvy alebo lehota odberu zákazky:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dva roky od uzavretia zmluvy

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Harmonia na základe faktúr za skutočne dodaný
tovar alebo službu.Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.

S.Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu,ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na
vykonávanie tejto služby BOZ k predmetu zákazky tejto výzvy.Doklad nepožadujeme originál.

9.0bsah:

a)doklad o oprávnení vykonávať túto službu

b)cenovú ponuku

lO. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk e najnižšia cena.Cenu je potrebné uviesť

bez DPHa sDPH,v prípade ak uchádzač niej platcom DPH,uvedie túto skutočnosť v ponuke.

1l.Lehota a miesto na prekladanie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke,na adresu obstarávatel'a ktorá musí byť
označená:-názova sídlo obstarávatel'a

-názov a sídlo uchádzača

označenia:súťaž-neotvárať

heslo"Služba technik BOZ"

Lehota na predkladanie ponúk je do:20.3.2018

l3.Doplňujúce informácie:

Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo e-mailom do:

Vypracoval: 9.3.2018

 

 

 

hospodár: Hudák Slavomír

 

 

schválil:Dunajová Mária

riaditeľka

HARMONIA - Domov soc.služieb,zariadenie podpor.bývania a zariadenie pre seniorov
Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske

Príloha č.l Verejný obstarávateľ: HARMONIA - domov soc.služieb,zariadenie
podpor.bývania a zariadenie pre seniorov,Nám. A.Dubčeka 270/2,07222 Strážske
Zápis o prieskume trhu

Pri osobitnej zákazke na zabezpečenie dodania tovarov, uskutočnenia stavebných prác,
poskytnutia služieb

Predmet zákazky:" Služba technik BOZ"

/tlačivo sa vyplňuje pre každého uchádzača zvlášť.!

 

 

 

 

Cena

Predpokl.množstvo

P.č.

Názov predmetu zákazky

M.j.

S DPH

 

l.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

ll.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

Dodávatel': ............................................................................................................................... .

Ponúkaná cena celkom: ............................................................................................................ .

  Prieskum trhu vykonaný: telefonicky, osobne, katalóg, písomne, iné ....................................... .

  Kontaktná osoba: ................................................. tel: .............................................................. .

  Dátum: ......................................... .

  Prieskum trhu vykonal dňa ..... o o o. o o o o o o o o o o o o oo o

Osoba zodpovedná za postup VO

Slavomír Hudák

meno priezvisko, podpis osoby pre VO

 

 

 

 

 

                              

                              

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 12.02.2018 06:00
Upravené: 14.04.2020 09:50