Canisterapia

Miesto: Strážske

V apríli 2013 zariadenie Harmonia zahájilo veľmi dobrú spoluprácu s kynologickým klubom Eurocanis v Humennom. Inštruktorka so psom Delou vykonáva v zariadení podľa vopred vypracovaných plánov canisterapiu

Canisterapia je podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorá využíva pozitívny až liečebný kontakt človeka a psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života prijímateľa sociálnej služby.

Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým kategóriám, prijímateľom s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nie sú účinné, alebo ich nemožno použiť. Táto forma animoterapie kladie dôraz hlavne na riešenie psychologických, citových, či sociálno-integračných problémov, ale  prispieva i  k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety. Podporuje myslenie i predstavivosť, pamäťové schopnosti, nácvik koncentrácie. Vyvoláva pozitívne emócie, eliminuje negatívne prejavy správania, prispieva k duševnej rovnováhe, rozvíja sociabilitu. Pôsobí v rovine rozvoja motoriky s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a relaxácii.

Zariadenie sociálnych služieb Harmonia Strážske aktívne spolupracuje s humenským občianskym združením Eurocanis - kynologický klub Slovensko. Praktická realizácia canisterapie funguje už od roku 2013. Realizuje sa skupinová AAT forma canisterapie - Animal Assisted Therapy, terapia za pomoci psa, pri ktorej ide o cielený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického alebo fyzického stavu klienta. Je súčasťou ucelenej rehabilitácie.

Canisterapiu vykonáva canisterapeutický tím Monika Dančová, inštruktor canisterapie a pes-terapeut golden retriever Dela. Dohodnutá frekvencia stretnutí je raz za dva týždne, s dĺžkou trvania 1 hodinu.

Obdobie: rok 2016/ 2017  / október - jún/

Miesto realizácie: zariadenie sociálnych služieb Harmonia (určená miestnosť pre výkon canisterapie); jedenkrát / v júni 2017 – exteriér (kynologické cvičisko klubu v Humennom).

 Cieľová skupina: 7 prijímateľov sociálnej služby DSS Harmonia (veková štruktúra 30 – 61 rokov) s rôznym druhom i stupňom postihnutia a poruchami správania, ktorí majú možnosti vlastnej sebarealizácie a celkového uplatnenia z dôvodu ich handicapu obmedzené.

Diagnostické zloženie cieľovej skupiny:       

- ťažký stupeň mentálneho postihnutia (mentálny vek asi 5 rokov), Downov syndróm

- ťažký stupeň mentálneho postihnutia, poruchy správania, Downov syndróm

- ľahký stupeň MP, DMO - spastická kvadruparéza, EPI, dyzartria

- ťažký stupeň MP, EPI, poruchy správania

- stredný stupeň MP, DMO - spastická kvadruparéza, EPI, dyzartria

- ťažký stupeň MP, poruchy správania

- reziduálna schizofrénia

 

Na základe diagnóz prijímateľov sociálnej služby boli zostavené individuálne plány realizácie canisterapie, ktoré sú raz ročne vyhodnocované.

 

Hlavné ciele canisterapie:

 

 • celkové zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnej služby,
 • rozvoj citových schopností (uspokojovanie potreby nežnosti, vyjadrovanie citov, pocit bezpečia pri psíkovi, ktorý ochraňuje, starostlivosť o psa – zodpovednosť, spontánnosť prejavu)
 • rozvoj rozumových schopností (predlžovanie doby sústredenia, rozvoj pozorovacích schopností, rozširovanie slovnej zásoby, nácvik sebaovládania)
 • rozvoj pohybových schopností (zvyšovanie motivácie k pohybu, zlepšovanie jemnej a hrubej motoriky, uvoľnenie svalstva)
 • odstránenie nežiaduceho konania.

 

Ďalšie ciele canisterapie:

 

 • formovať pozitívny vzťahu k psom a iným zvieratám
 • mentálnemu veku primeranou formou sprostredkovať informácie o živote psa, jeho nárokoch a potrebách
 • budovať pocit zodpovednosti a spolupatričnosti
 • prostredníctvom psa vytvárať kladné vzťahy

 

Canisterapeutické stretnutia prebiehajú v troch fázach:

 1. úvodná (tzv. "zahrievacie aktivity") – hry zamerané na stimuláciu prijímateľov do ďalšej činnosti,
 2. hlavná – aktivity zamerané na stimuláciu komunikačných, kognitívnych a motorických zručností prijímateľov,
 3. záverečná (uvoľňovacia) – odmena za dobre vykonanú prácu, relax (dotyková stimulácia).

Zhodnotenie obdobia:

Prijímatelia sociálnej služby sa na canisterapiu vopred veľmi tešia. Zvýšila sa ich aktivita počas stretnutia, nálada a celkovo psychický stav. Canisterapia priaznivo ovplyvňuje emočné ladenie, zmierňuje a pomáha prekonať smútok a  odlúčenie od rodiny. Zlepšilo sa ich prosociálne správanie (vzájomne si pomáhajú) a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o psa. Samostatne pre neho pripravujú vodu, krmivo a iné pomôcky; pomáhajú pri uprataní miestnosti; usmernením zvládajú jednotlivé úkony (čistenie, česanie, kŕmenie psa, rôzne činnosti so psom). Zlepšila sa ich koordinácia, rovnováha pri státi, sedení a chôdzi. Terapeuticky zamerané hry a aktivity stimulujú pozitívne ich jemnú a hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, koncentráciu a vnímanie. V sociálnej sfére sme zaznamenali zlepšenie komunikačných zručností – vzájomné oslovenie a celková komunikácia medzi členmi, ktorí sú inak nezhovorčivý,  povely pre psa, pozdrav, vyjadrenie pocitov a želaní. 

Priateľstvo prijímateľov so psom Delkou podporuje ich citový a rozumový rozvoj, sebavedomie, samostatnosť a zlepšenie kvality života v zariadení.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Silia Lipovská
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 12.04.2016 08:16
Upravené: 22.09.2020 12:01