Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Nové usmernenia pre návštevy

Miesto: Strážske

• Návštevy môžu byť realizované len vo vyhradených vonkajších priestoroch zariadenia. • Výnimkou sú klienti pripútaní na lôžko, kedy návšteva môže byť na izbe pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok.

 • Návšteva je vopred telefonicky dohodnutá, s cieľom obmedziť zhromaždenie ľudí v areáli zariadenia.
 • Sociálny pracovník zodpovedá za časový harmonogram návštev tak, aby sa v rovnakom čase zamedzilo stretnutiu viacerých osôb (vo vnútorných priestoroch, môže byť na jednom poschodí návšteva iba pre jedného klienta).
 • Pri vstupe do zariadenia, službukonajúci vrátnik (prípadne službukonajúca sestra) každému návštevníkovi odmera bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa) návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších priestorov.
 • Službukonajúci vrátnik (prípadne službukonajúce sestra) dohliadne na dezinfekciu rúk návštevy.
 • Službukonajúci vrátnik (prípadne službukonajúce sestra) zodpovedá za podpísanie dennej evidencie návštev v ZSS, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient musí mať počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty - rúško, šál, šatka.
 • Po každej návšteve vo vonkajších priestoroch dezinfikovať všetky dotykové plochy - stoly, stoličky, kľučky a pod. (zodpovedný službukonajúci vrátnik, v prípade jeho neprítomnosti zodpovedná upratovačka, v prípade jej neprítomnosti ošetrovateľka poverená službukonajúcou sestrou).
 • V návštevných vnútorných priestoroch sa zabezpečí pravidelné vetranie a po každej návšteve sa na dezinfekciu izby použije germicídny žiarič. Dezinfikujú sa všetky dotykové plochy - stoly, stoličky, kľučky a pod. (zodpovedná službukonajúca sestra).
 • Návštevy pre klientov sú vymedzené v čase (pracovný týždeň + víkeny)
 • od 09:00 hod. do 11:00 hod. a v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod
 • Maximálny počet návštevníkov sú 2 o soby na klienta v rovnakom čase (výnimkou je ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod, alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia)
 • Dĺžka návštevy by mala byť v rozsahu 1 hodiny.
 • Frekvencia návštevy by mala byť 1x týždenne, prípadne po dohode so sociálnym pracovníkom, ktorý má vypracovaný Plán návštev.
 • Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku ZSS Harmonia.
 • Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti  všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.

Prílohou tohto usmernia je:

príloha 1: Plán návštev

príloha 2: Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb

príloha 3: Dezinfekcia a sanitácia priestorov pre návštevy

príloha 4: Záznam o vykonaní dezinfekcie – plán a režim návštev

 

 

Schválil:

Mgr. Dzurjašková Viera

riaditeľka zariadenia

 

Vypracoval:

Mgr. Janoková Dagmara

 

 

Potvrdzujem svojím podpisom, že som sa oboznámil s usmernením – Plán a režim návštev (uvoľňovanie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19) a jeho prílohami

 

Upratovačky:

Sestry:

Vrátnica:

Soc. pracovníci: PhDr. Jana Kalová        

  Mgr. Silvia Lipovská          Mgr. Lucia Rohaľová

Vedúci zamestnanci:

Slavomír Hudák:                  Mgr. Mária Čičková

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Kalová
Vytvorené: 08.06.2020 06:00
Upravené: 09.06.2020 08:49