Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Plán a réžim návštev

Miesto: Strážske

Za koordináciu návštev zodpovedá sociálny pracovník zariadenia: domov sociálnych služieb – PhDr. Jana Kalová, Mgr. Lucia Rohaľová zariadenie pre seniorov – Mgr. Silvia Lipovská

 

Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle:

056 687 29 05,  mobil: 0911 972 621

 

Návštevné hodiny: vymedzené v čase pracovného týždňa od 09:00 hod. do 15:00 hod,

príp. podľa dohody so sociálnym pracovníkom.

 

 

Priestory pre návštevy

ZSS preferuje návštevy u chodiacich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej ako PSS) za priaznivého počasia v exteriéri zariadenia.

 

V prípade nepriaznivého počasia je návšteva možná v miestnosti označenej nápisom: „Návštevná miestnosť“.

 

Výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko, kedy návšteva môže  byť na izbe pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok.

 

Dĺžka návštevy

V exteriéri zariadenia cca 60 minút.

V interiéri zariadenia cca 30 minút.

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

Max. 2 osoby v exteriéri zariadenia.

Max. 1 osoba v interiéri zariadenia .

 

Ohlasovanie návštev

Návštevu je potrebné ohlásiť vopred, minimálne 24/48 hod.  kvôli lepšej organizácii s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí v priestoroch zariadenia (okrem mimoriadnych udalostí).

Sociálny pracovník zodpovedá za časový harmonogram návštev tak, aby sa v rovnakom čase zamedzilo stretnutiu viacerých osôb.

Zodpovednosť: sociálny pracovník

Oznámenie návštevy

Návšteva sa ohlási na vstupnej bráne zariadenia

Vrátnik je povinný o návšteve informovať sociálneho pracovníka.

Zodpovednosť: vrátnik

Vstupná kontrola

Meranie TT - pri vstupe do zariadenia, službukonajúci vrátnik (prípadne službukonajúca sestra) každému návštevníkovi odmera bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa) návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších priestorov.

 

Zodpovednosť: vrátnik / soc. pracovník

 

Dostaviť sa s respirátorom / rúškom - pri vstupe do priestorov zariadenia (interiér – respirátor FFP2 / exteriér - rúško) je návšteva povinná mať prekryté horné dýchacie cesty a to počas celej doby návštevy.

 

Zabezpečenie hygieny rúk pri vstupe – dezinfekcia.

 

Zodpovednosť: vrátnik / soc. pracovník

 

Pri návšteve na izbe PSS si návšteva nasadí OOPP určené personálom.

Zodpovednosť: vrátnik / soc. pracovník

 

Podpísanie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a neexistencii príznakov infekčného ochorenia.

 

Zodpovednosť: soc. pracovník

 

Návšteva je povinná sa preukázať

 

Pri vstupe do zariadenia predložiť doklad:

  • potvrdenie o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby),
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
  • potvrdenie o negatívnom výsledku COVID-19 testu – t. j. AG test, alebo PCR test (potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste).

Zodpovednosť: sociálny pracovník

Status plne zaočkovanej osoby znamená

  • očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  • očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná                 v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Vykonanie antigénového testu na ochorenie Covid-19

· v prípade, že návšteva nemá potrebné doklady o zaočkovaní, prekonaní ochorenia Covid-19, alebo negatívny výsledok z COVID-19 testu, zariadenie zabezpečí vykonanie antigénového testu zdravotnou sestrou priamo        v zariadení,

  • návšteva bude umožnená príbuzným po negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie Covid-19,
  • prosíme príbuzných aby potrebu vykonania antigénového testu nahlásili vopred pri registrácií,

· testovať sa nemusí osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19.

Zodpovednosť: službukonajúca sestra

 

Priestory pre návštevy

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy v interiéri, alebo exteriéri zariadenia. Návštevnícka zóna je označená.

Výnimku tvoria PSS  napr. pripútaní na lôžko.

Do návštevníckej zóny návštevu odprevádza sociálny pracovník, ktorý je zároveň poverený kontrolou dodržiavania hygienických opatrení a odstupu medzi návštevou a navštevovaným.

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Bezpečná vzdialenosť

Dodržiavanie vzájomnej vzdialenosti fyzických osôb – 2m odstup.

Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.

 

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Ukončenie návštevy

Z návštevnej zóny návšteva odchádza za prítomnosti sociálneho pracovníka.

Po každej návšteve sa dezinfikujú všetky dotykové plochy - stoly, stoličky, kľučky a pod. prípadne podľa potreby ďalšie pomôcky či vybavenie.

Po každej návšteve v interiéri zariadenia sa okrem dezinfekcie vyvetrá. Na dezinfekciu izby/návštevnej miestnosti sa používa germicídny žiarič.

 

Hlásenie

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku ZSS Harmonia.

 

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek PSS, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti  všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.

 

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť  obmedziť návštevy  opätovne a to  aj plošne, alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.

 

 

 

Vypracoval

Schválil

Meno

Mgr. Dagmara Janoková

Mgr. Viera Dzurjašková

Funkcia

manažér kvality

riaditeľka zariadenia

Podpis

 

 

 

Verzia

03

Platná od

16.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 16.08.2021 06:00
Upravené: 19.08.2021 14:00