Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Nové usmernenia pre návštevy

Miesto: Strážske

Za koordináciu návštev zodpovedá sociálny pracovník zariadenia Domov sociálnych služieb – PhDr. Jana Kalová, Mgr. Lucia Rohaľová Zariadenie pre seniorov – Mgr. Silvia Lipovská Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: 056 687 29 05, mobil: 0911 972 621 Odporúčané návštevné hodiny: v čase pracovného týždňa od 09:00 hod. do 15:00 hod. Priestory pre návštevy ZSS preferuje a odporúča návštevy v návštevnej miestnosti a za priaznivého počasia v exteriéri zariadenia. Výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko, kedy návšteva môže byť na izbe pri dodržaní hygienicko – epidemiologických podmienok.

   

Odporúčaná dĺžka návštevy

V interiéri zariadenia - do 60 minút.

Exteriér – bez obmedzení.

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

Izba prijímateľa - maximálny počet osôb 2 a maximálne 1 návšteva
Exteriér a návštevná miestnosť – bez obmedzení.

 

Ohlasovanie návštev

Návštevu je potrebné ohlásiť vopred, minimálne 24/48 hod.  kvôli lepšej organizácii návštev.

Sociálny pracovník zodpovedá za časový harmonogram návštev.

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Oznámenie návštevy

Návšteva sa ohlási na vrátnici zariadenia.

Vrátnik je povinný o návšteve informovať sociálneho pracovníka, v neprítomnosti sestru v zariadení

 

Zodpovednosť: vrátnik

 

Vstupná kontrola

1. Meranie TT - pri vstupe do zariadenia prechodovým bezkontaktným teplomerom, ktorý signalizuje nameranú zvýšenú telesnú teplotu.

 

     V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa) návšteve bude odporúčaný iný termín návštevy, prípadne vykonanie Ag testu. Na základe jeho výsledku jej bude umožnený vstup do zariadenia alebo vonkajších priestorov s odporúčaním prekrytia horných dýchacích ciest po celú dobu návštevy.

 

Zodpovednosť: vrátnik / sestra    

 

2. Zabezpečenie hygieny rúk pri vstupe – dezinfekcia.

 

Zodpovednosť: vrátnik / soc. pracovník

 

3. Pri návšteve na izbe prijímateľa sociálnej služby sa návštevníkom odporúča použiť prekrytie tváre z dôvodu ochrany zdravia prijímateľov s akútnymi a chronickými ochoreniami, či oslabenou imunitou.

Zodpovednosť: vrátnik / soc. pracovník

 

Priestory pre návštevy

Návštevy môžu byť realizované v priestoroch vyhradených pre návštevy a v  exteriéri zariadenia.

 

Návštevy na izbe prijímateľa sú odporúčané v situácií, ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium PSS). Výnimku tvoria tiež prijímatelia pripútaní na lôžko.

 

Do návštevníckej zóny návštevu odprevádza sociálny pracovník.

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Vykonanie antigénového testu na ochorenie Covid-19

Návšteva na izbe prijímateľa sociálnej služby sa pred vstupom do zariadenia otestuje antigénovým testom zdravotnou sestrou:

 

  • návšteva bude umožnená len po negatívnom výsledku

na ochorenie Covid-19,

· testovať sa nemusí osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu
na ochorenie Covid-19.

Zodpovednosť: službukonajúca sestra

 

Ukončenie návštevy

Z návštevnej zóny návšteva odchádza za prítomnosti sociálneho pracovníka.

Po každej návšteve sa dezinfikujú všetky dotykové plochy - stoly, stoličky, kľučky a pod. prípadne podľa potreby ďalšie pomôcky či vybavenie.

Po každej návšteve v interiéri zariadenia sa okrem dezinfekcie vyvetrá. Na dezinfekciu izby/návštevnej miestnosti sa používa germicídny žiarič.

Zodpovednosť: vrátnik / upratovačka

 

Hlásenie

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku ZSS Harmonia.

 

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť  obmedziť, alebo zrušiť návštevy.

 

 

 

 

Vypracoval

Schválil

Meno

Mgr. Mária Štofejová

Mgr. Viera Dzurjašková

Funkcia

vedúca úseku soc. práce a soc. rehabilitácie

riaditeľka zariadenia

Podpis

 

 

 

Verzia

08

Platná od

25.05.2023

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Mária Štofejová
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 25.05.2023 06:00
Upravené: 25.05.2023 12:13