Harmonia - vlavo 1 Harmonia - vlavo 2 Harmonia - vlavo 3

Návštevy v Harmonii od 11.05.2021

Miesto: Strážske

PLÁN A REŽIM UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V ZSS HARMONIA: HARMONIA – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov pristupuje k postupnému uvoľňovaniu opatrení zavedených za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19. Dňom11.05.2021 sú v zariadení HARMONIA umožnené návštevy. Na postup a rýchlosť uvoľňovania opatrení môže mať vplyv aktuálna epidemiologická situácia, opatrenia ÚVZ SR, prípadne ďalšie usmernenia MPSVR. Za koordináciu návštev zodpovedá sociálny pracovník zariadenia: domov sociálnych služieb – PhDr. Jana Kalová, Mgr. Lucia Rohaľová zariadenie pre seniorov – Mgr. Silvia Lipovská Registrácia príbuzných prebieha na tomto telefónnom čísle: 056 687 29 05, mobil: 0911 972 621 Návštevné hodiny: vymedzené v čase pracovného týždňa od 09:00 hod. do 15:00 hod. Pri návšteve je potrebné dodržiavať „Plán a režim návštev“.

Pri návšteve je potrebné dodržiavať „Plán  a režim návštev“.

 

Priestory pre návštevy

ZSS preferuje návštevy u chodiacich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej ako PSS) za priaznivého počasia v exteriéri zariadenia.

 

V prípade nepriaznivého počasia je návšteva možná v miestnosti označenej nápisom: „Návštevná miestnosť“

 

Výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko, kedy návšteva môže  byť na izbe pri dodržaní prísnych hygienicko – epidemiologických podmienok

 

Dĺžka návštevy

V exteriéri zariadenia cca 60 minút

V interiéri zariadenia cca 30 minút

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

Max. 2 osoby v exteriéri zariadenia

Max. 1 osoba v interiéri zariadenia

 

Ohlasovanie návštev

Návštevu je potrebné ohlásiť vopred, minimálne 24/48 hod.  kvôli lepšej organizácii s cieľom obmedziť zhromažďovanie ľudí v priestoroch zariadenia (okrem mimoriadnych udalostí)

Sociálny pracovník zodpovedá za časový harmonogram návštev tak, aby sa v rovnakom čase zamedzilo stretnutiu viacerých osôb

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Oznámenie návštevy

Návšteva sa ohlási na vstupnej bráne zariadenia

Vrátnik je povinný o návšteve informovať sociálneho pracovníka

Zodpovednosť: vrátnik

 

Vstupná kontrola

Meranie TT - pri vstupe do zariadenia, službukonajúci vrátnik (prípadne službukonajúca sestra) každému návštevníkovi odmera bezkontaktným teplomerom teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa) návšteve nebude umožnený vstup do zariadenia – ani do vonkajších priestorov

Zodpovednosť: vrátnik

 

Dostaviť sa s respirátorom - pri vstupe do priestorov zariadenia je návšteva povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 a to počas celej doby návštevy

 

Zabezpečenie hygieny rúk pri vstupe – dezinfekcia

Zodpovednosť: vrátnik

 

Pri návšteve na izbe PSS si návšteva nasadí OOPP určené personálom

Zodpovednosť: vrátnik/soc. pracovník

 

Podpísanie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a neexistencii príznakov infekčného ochorenia

Zodpovednosť: vrátnik/soc. pracovník

 

Preukázanie sa negatívnym výterom podľa NTS SARS-CoV-2

 

Pri vstupe do zariadenia predložiť PCR/antigénový test nie starší ako 24 hodín

Zodpovednosť: sociálny pracovník

Kto nepotrebuje test

·  osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke

·  osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli štyri týždne po prvej dávke

·  osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19

·  osoba prekonala ochorenie Covid-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní

· osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Priestory pre návštevy

Návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy v interiéri, alebo exteriéri zariadenia. Návštevnícka zóna je označená.

Výnimku tvoria PSS  napr. pripútaní na lôžko.

Do návštevníckej zóny návštevu odprevádza sociálny pracovník, ktorý je zároveň poverený kontrolou dodržiavania hygienických opatrení  a odstupu medzi návštevou a navštevovaným.

Bezpečná vzdialenosť

Dodržiavanie vzájomnej vzdialenosti fyzických osôb – 2m odstup

Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené

Zodpovednosť: sociálny pracovník

 

Ukončenie návštevy

Z návštevnej zóny návšteva odchádza za prítomnosti sociálneho pracovníka.

Po každej návšteve sa dezinfikujú všetky dotykové plochy - stoly, stoličky, kľučky a pod. prípadne podľa potreby ďalšie pomôcky či vybavenie.

Po každej návšteve v interiéri zariadenia sa okrem dezinfekcie vyvetrá. Na dezinfekciu izby/návštevnej miestnosti sa používa germicídny žiarič.

 

Hlásenie

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku ZSS Harmonia.

 

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, u ktoréhokoľvek PSS, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti  všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.

 

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť  obmedziť návštevy  opätovne a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Dagmara Janoková
Zverejnil: PhDr. Jana Kalová
Vytvorené: 11.05.2021 06:00
Upravené: 11.05.2021 11:11